Saint Kittsi ja Nevise kodakondsus Vajalikud dokumendid

Saint Kittsi ja Nevise kodakondsus Vajalikud dokumendid

VAJALIKUD DOKUMENDID

Kõik taotlejad peavad esitama järgmise teabe:

 • Täidetud C1 avalduse vorm
 • Täidetud C2 avalduse vorm
 • Täidetud C3 avalduse vorm
 • Sünnituslehe täielik väljavõte või sünnitunnistuse tõestatud koopia (st sünnidokument, mis sisaldab ka teie vanema andmeid, või leibkonna register, perekonnaraamat jne)
 • Nime muutmise tõendi tõestatud koopia (akti küsitlused või vajaduse korral kohtualluvuse samaväärne dokument)
 • Praeguste riiklike isikutunnistuste tõestatud koopia (alla 16-aastased lapsed on vabastatud)
 • Olemasoleva (te) passi (de) tõestatud koopia, millel on märgitud nimi, foto kodakondsus / kodakondsus, väljaandmise kuupäev ja koht, kehtivusaeg, passi number ja väljastanud riik.
 • HIV-testi tulemused ei tohi olla vanemad kui 3 kuud (alla 12-aastased lapsed on sellest vabastatud)
 • Politseitunnistus „karistusregistri tõend” või „politsei tõend” kodakondsusriigist ja riigist, kus olete viimase 1 aasta jooksul elanud üle ühe aasta (alla 10-aastased lapsed on sellest vabastatud)
 • Kuus (6) fotot mõõtmetega 35 x 45mm, mis on tehtud viimase kuue (6) kuu jooksul (NB! Üks fotodest peab olema kinnitatud ja lisatud vormile C2)

Saint Kittsi ja Nevise kodakondsus Vajalikud dokumendid

Muud põhitaotlejalt nõutavad tõendavad dokumendid:

 • C4 taotlusvorm (SIDF-i võimalus)
 • Valmis ostu-müügileping (kinnitatud kinnisvaravõimalus)
 • Vähemalt 1 originaalne kutsealane teatis (nt advokaadilt, notarilt, raamatupidajalt või muult sarnaselt ametialaselt), kes ei ole vanemad kui 6 kuud.
 • Pangaväljavõtted 12-kuulise perioodi kohta alates avalduse esitamise kuupäevast
 • Vähemalt üks rahvusvaheliselt tunnustatud panga välja antud panga teatise originaal, mis ei ole vanem kui 1 kuud.
 • Sõjaväelaste registri tõestatud koopia või sõjaväeteenistusest vabastamine (vajaduse korral)
 • 1 elukoha aadressi tõendava dokumendi originaal (nt hiljutise kommunaalarve või pangaväljavõtte tõestatud koopia koos täieliku nime ja aadressiga või panga, advokaadi, vannutatud raamatupidaja või notari kirjalik kinnitus).
 • Tööhõivekiri (-kirjad), milles on kirjas töösuhte algus, ametikoht ja teenitud palk
 • Ärilitsentsi või asutamise dokumentide tõestatud koopia
 • 1 Abieluprotokolli originaaleksemplar või abielutunnistuse (-sertifikaatide) tõestatud koopia (kui abielus olevad isikud taotlevad koos).
 • Lahutusdokumentide tõestatud koopia (vajaduse korral).
 • St Kittsi ja Nevisisse investeeritava fondi allika avaldus ja tõendid
 • Rahalise toetuse kinnitus taotlejatele vanuses 18–30
 • Ülikoolikraadide tõestatud koopia (vajaduse korral)
 • Piiratud volikiri